Skip to main content

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), zobowiązujemy się do poszanowania Państwa prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań do właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych nam danych.

Niniejsza Polityka określa zasady korzystania ze strony internetowej w domenie klinikaplodnoscizieba.pl („Serwis”), oraz zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników korzystających z usług Serwisu (“Dane Osobowe“), zgodnie z obowiązującym prawem.

W czasie korzystania z Serwisów możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich Danych Osobowych poprzez wypełnienie formularza (lub w inny sposób). Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail oraz telefon. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych Danych Osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

W świetle powyższego pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Zieba Clinic sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Niska 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000578770, NIP 9542758838, zwana dalej „Spółką” lub „Administratorem”.
 2. W sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych prosimy kontaktować się ze Spółką pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Tadeusza Kościuszki 255 A, 40-608 Katowice-Piotrowice lub e-mail: monikazieba@ziebaclinic.pl.
 3. Państwa Dane Osobowe są przetwarzane w celu:
 • świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną)
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty na podstawie Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawo telekomunikacyjne);
 • prowadzenia pomiarów i analiz, obejmujących przetwarzanie Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany – profilowanie.  Nie będzie to jednak wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie Danych Osobowych nastąpi poprzez  ich wykorzystanie do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy Państwa preferencji i zainteresowań pod kątem produktów i usług, którymi mogą Państwo być zainteresowani, na podstawie Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych w celu  wyświetlania komunikatów marketingowych na różnych stronach www i dotarcia w ten sposób do Państwa z komunikatami marketingowymi dopasowanymi do Państwa preferencji i zainteresowań na podstawie uzasadnionego interesu Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ;
 • spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wobec organów administracji, urzędów skarbowych, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • Dane Osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. do zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, obsługi Państwa żądań przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane z wykonaniem umowy, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywania danych dla celów archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Odbiorcami Państwa Danych Osobowych mogą być:

 1. pracownicy i współpracownicy Administratora,
 2. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, prawne, księgowe oraz dostarczające systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym czy systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
 3. administratorzy, gdy Administrator korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni płatności elektronicznych oraz bankowe. Dane Osobowe będą przetwarzane przez administratora do czasu wycofania przez Państwa zgody lub ustania celu, dla jakiego są gromadzone.

5. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy/umów zawieranych z Administratorem (jeżeli dotyczy). W pozostałym zakresie podanie Danych Osobowych jest dobrowolne.
6. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres […] z wpisanym w tytule słowem COFNIJ lub przesłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres Administratora lub kliknięcie opcji ODWOŁAJ w wiadomości e-mail otrzymywanej od Administratora. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Danych Osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
9. Serwis gromadzi w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Część z nich jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania serwisu, inne ułatwiają korzystanie z serwisu użytkownikom, służą też do gromadzenia danych statystycznych.